Pühapäev, 10. jaanuar 2021

 Lp lapsevanemad!

Hetkeseisuga alustame Rakvere Eragümnaasiumis 11. jaanuaril õppetööd kontaktõppes täies mahus.

Endiselt palume kõigil hoida ennast ja teisi, jääda vähestegi haigustunnuste puhul koju, hoida avalikes kohtades distantsi ja kanda maski.

Palume haigestumisest ja muudel põhjustel puudumisest kiiresti informeerida klassijuhatajat ja/või kooli kantselei töötajat.


Edastame ka HTM soovitusi õppetöö ja huvitegevuse korraldamiseks:


Mistahes mahus kontaktõpet korraldades on oluline järgida ennetusmeetmeid, kuidas viiruse tingimustes õppetööd ohutult korralda. Haridus- ja Teadusministeerium on selleks koostöös Terviseametiga pannud kokku ülevaatliku materjali, mille leiate HTM kodulehelt.

Juhime tähelepanu, et Vabariigi Valitsuse korraldusega on kontaktõppe läbiviimine alates 11. jaanuarist osaliselt piiratud üksnes Harjumaal ja Ida- Virumaal. Teistes Eesti piirkondades üleriigilisi piiranguid kontaktõppes osalemiseks üld-, kutse- ja kõrghariduses ette nähtud ei ole.

Konkreetses piirkonnas, koolis või õpperühmas on lähtudes epidemioloogilisest olukorrast võimalik vajadusel distantsõpet kohaldada.

Otsuse tegemisel tuleb kaaluda kontaktõppe piiramisega kaasnevat võimalikku negatiivset mõju õppe- eesmärkide saavutamisele ja õpilastele seadusega ette nähtud hüvede ja teenuste osutamisele (tugiteenuste osutamine, õpilase üle järelevalve tagamine õppepäeva vältel, koolitoidu pakkumine jne). Epidemioloogiline risk peab olema Tervisameti hinnangul piisavalt tõsine, et vaatamata võimalikele negatiivsetele mõjudele oleks distantsõppe kohaldamine vajalik ja põhjendatud.

Rõhutame, et distantsõpe ei ole üldjuhul sobilik õppeviis I kooliastme õpilastele ja HEV õpilastele.

Väga põhjalikult tuleb kaaluda distantsõppe rakendamist ka II kooliastme õpilaste ja lõpuklasside puhul. Kõigi nende gruppide puhul tuleb eriti tähelepanelikult ja väga tõsiselt hinnata distantsõppe võimalikku negatiivset mõju õpitulemuste saavutamisele.

Otsuse tegemise aluseks on epidemioloogiline olukord. Sellest tulenevalt peab otsus põhinema Terviseameti konkreetsetel soovitustel.

Terviseameti soovitus peab olema antud kirjalikult taasesitatavas vormis. Kui arutelud ja konsultatsioonid on toimunud suuliselt, tuleb konkreetne soovitus vormistada ka kirjalikult.

Alates 11. jaanuarist on siseruumides sportimine,  huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

• rühma suurus kuni 11 inimest, sealhulgas treener või juhendaja ning peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega;

• ruumi täituvus võib olla kuni 50%;

• tuleb kanda maski, välja arvatud juhul, kui see pole töö või tegevuse iseloomu tõttu võimalik.

Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;

Välitingimustes on sportimine, treenimine, noorsootöö, huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud, kui rühma suurus on kuni 25 inimest, sealhulgas treener või juhendaja ning peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega.

Rühma suuruse piirangud ei kohaldu riikliku õppekava järgsele tegevusele.


Direktor Anne Nõgu

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar